Người theo dõi

Thứ Năm, 9 tháng 6, 2011

Lịch triều hiến chương loại chí quy định hương hỏa thế nào?

Lịch triều hiến chương loại chí của Phan Huy Chú quy định về hương hỏa như sau:
Coi giữ hương hỏa, có con trai thì giao cho con trai trưởng, nếu không có con trai trưởng thì giao cho con gái giữ.
- Ngươig vợ đánh chửi người tôn trưởng trong họ của chồng từ bực cố thân trở xuống bực thứ 5 trở lên thì đều xử kém người chồng phạm tội ấy 1 bực.
- Cha mẹ đều chết, có ruộng đất chưa kịp làm chúc thư để lại, anh em, chị em chia nhau
- Những vợ chồng đã có con, nếu một người chết trước và sau đó con cũng chết mà điền sản thuộc về người chồng hay người vợ còn sống. Nếu người thân thuộc mà không làm đúng thì xử 50 roi, biếm 1 tư mất phần được chia giữ.
- Nếu điền sản do vợ chồng mới gây dựng chung thì chia 2 phần mỗi người một phần. Phần của vợ được làm của riêng, phần của chồng chia làm 3, 2 phần cho người vợ còn một phần để cúng và sửa mộ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét